Strandbackens förskola

Strandbackens förskola

Strandbackens förskola

Välkommen till Strandbackens förskola

TP Förskolor är huvudman för förskolan och är ett privat aktiebolag som funnits sen 2001. Strandbackens förskola ligger i hörnet av Tantolunden på Södermalm i Stockholm. Vi tycker det är viktigt att erbjuda barnen daglig utevistelse så vi tar emot barnen i parken på morgonen. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna.

MER OM OSS
Strandbackens förskola har plats för 20 barn i åldrarna 1-5 år fördelade på två avdelningar, Bojen och Jollen. Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavarnas
behov med en ramtid mellan kl. 6.30–18.30.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Att med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriva utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1–5 år.

MÅL OCH ARBETSSÄTT
Med läroplanen som grund arbetar vi med:
Språk – Med stöd av ”före Bornholmsmodellen” får pedagogerna en modell att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen. Vi erbjuder en miljö som innehåller skrift, bild och symboler som ger rika möjligheter till kommunikation och stimulerar barnen att använda det på sitt eget sätt i leken. Det språkutvecklande materialet finns tillgängligt för barnen i den dagliga verksamheten.


Hållbar förskola – Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö utifrån barnens intressen och erfarenheter. Pedagogerna gör medvetna och ”giftfria” val av material. Rutiner kring ”kemikaliesmart” förskola finns och följs.

Matematik – Barnen får i det dagliga pedagogiska arbetet beskriva, förklara, dra logiska slutsatser, t.ex. uppskatta antal, jämföra, beskriva och räkna ut hur man delar upp saker, mäter och väger etc. Material finns tillgängligt och används av barnen och pedagogerna i vardagliga situationer för att stimulera matematiskt tänkande.

Relationskompetens – Som ett stöd i arbetet kring värdegrund och förhållningssätt utbildas alla våra pedagoger i Relationskompetens. Jag/du har ett unikt människovärde där ingen är mer värd än någon annan. Pedagogerna arbetar så att alla blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vi erbjuder även studiecirklar för vårdnadshavare runt detta tema. Vi har ett temainriktat arbetssätt där barnen får problematisera, utforska och reflektera tillsammans med den vuxne som stöd, såväl utomhus som inomhus.

KOST
Vi servera mat från ett cateringföretag och har daglig städning av våra lokaler.

MILJÖ
Vi erbjuder barnen utforskande och utmanande miljöer som stimulerar till skapande, kreativitet, lek och reflektion så att barnens intresse för lärande stärks.

VÄRDEGRUND
Med vår likabehandlingsplan som grund arbetar vi efter samma värderingar – en positiv värdegrund som handlar om att inspirera till att se möjligheter, visa öppenhet och på ett respektfullt sätt möta barn och vårdnadshavare. När vi lär barnen förståelse för alla människors lika värde skapar vi även gemenskap. Strandbackens förskola ska vara en arena i lärande för alla dess medlemmar. För att leva upp till visionen att ge våra barn den bästa grunden för ett livslångt lärande samarbetar vi alla tillsammans; pedagoger, vårdnadshavare och barn.

Öppettider
06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.
Adress: Hornstulls strand 11, 117 39 Stockholm
Telefon: 08-128 688 02

Rektor Ulrika Frisk
Skolchef Ulrika Frisk
Placeringsansvarig Lotta Wallenqvist, tel. 08-758 37 80

ANSÖKAN OM PLATS
Förskolans platser fördelas enligt följande urvalsgrunder:
1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola
2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
4. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering det vill säga äldre barn går före yngre.

För info och köhantering gå in på följande länk:
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola