Skogsbrynets förskola

Skogsbrynets förskola

15 november 2021 öppnar TP Förskolor en ny förskola i Kallinge. Förskolans namn är Skogsbrynets förskola och kommer att ta emot ca 120 barn.Vår kö till Skogsbrynet har öppnat och det går bra att anmäla sitt barn via Ronneby kommuns hemsida. I Kallinge byggs en modern förskola med fokus på en trygg miljö för barnen med en flexibel planlösning utefter verksamhetens behov.

 

Just nu pågår rekrytering av rektor och därefter börjar vi med rekrytering av förskollärare, barnskötare samt kock. Håll utskick efter våra annonser eller maila på forskollararjobb@tpforskolor.se eller barnskotarjobb@tpforskolor.se

 

Start och Introduktion

TP Förskolor är redo att starta så fort byggnaden är klar för inflyttning och är inte bundna till läsårets terminer.

Rektor kommer att vara en erfaren och utbildad ledare och ha stöd av en skolchef som är en del av ledningsgruppen.

Tanken är att förskolan i Kallinge kommer att rymma ca 120 barn

 

Det kommer att öppnas ett par avdelningar i taget med löpande introduktion (inskolning) av barn och familjer.

Vår utvecklingsstrateg kommer att vara inkluderad i uppstarten av förskola i Kallinge. Hon kommer att introducera och implementera det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) samt starta upp utbildningen och finnas som stöd i uppbyggnad av de pedagogiska miljöerna.

Vi har även en specialpedagog anställd som kan stötta vid uppstarten och sedan finnas till hands för handledning av arbetslag.

 

Utbildningen

Styrdokument och dokumentation

Vi ser hela vår organisation som en arena för lärande för alla inom TP, och våra gemensamma arbetssätt utvecklas ständigt med bidrag från hela organisationen.

 

Läroplanens intentioner ska styra arbetssättet med regelbunden reflektion i planeringen

Dokumentationen ska fungera som ett verktyg för reflektion och planering för att följa upp och fördjupa bilden av utbildningen. Barnen ska vara delaktiga i planeringen och utvärderingen för att utbildningen ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Vi kommer att använda Tyra-appen för dokumentation interaktion med vårdnadshavare.

 

Mål

”TP Förskolor AB ger den bästa grunden för ett livslångt lärande.”

TP Förskolor lyfter tar varje år fram ett gemensamt utvecklingsmål för hela organisationen med förskolans läroplan som grund. Målet för år 2020–2021 är:

  • Varje pedagog ska under läsåret 2020/21 vara aktiva i TPs implementering av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA)

 

Kompetensutveckling

En förskolas viktigaste tillgång är dess medarbetare. Vi arbetar löpande med följande:

– inspirationsdagar, erfarenhetsutbyte och ledarskapsutveckling via Atvexa

– löpande kompetensutveckling 4 dagar per år

– individuella kompetensutvecklingsplaner samkörs med årets fokusområden och mål

– mycket intern utbildning för att öka det kollegiala lärandet

– medarbetarsamtal

– uppföljning

 

TPs koncept  

Det koncept vi arbetar efter skapar utforskande och utmanande miljöer som inbjuder till kreativitet, skapande, lek och reflektion så att barnens intresse för sitt lärande stärks och stimuleras.

 

Språka med TP

–     Språkutveckling och kommunikativ förmåga. Med stöd av ”Språka med TP” får pedagogerna verktyg att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen

–     Internutbildning i teckenstöd (TAKK)

 

Hållbar förskola

  • Förståelse för naturvetenskapligt tänkande
  • ”Drömmen om det goda”. Utbildning med enkla metoder att hitta lugn.
  • Hälsa, kost och yoga
  • Kemikaliesmart förskola
  • Vi gör medvetna och hållbara inköp av ex. möbler, pedagogiskt material, leksaker ute och inne.
  • Barnen kommer att vara engagerade och delaktiga i arbetet med att få ner matsvinnet.

 

Räkna med TP

  • Matematik och logiskt tänkande med eget inspirationsmaterial för våra pedagoger. Tydlig struktur och sammanställning av hur vi arbetar med matematik på förskolenivå

 

Relationskompetens 

Relationskompetens handlar om vårt förhållningssätt och varje individs eget ansvar i en relation. Om man tidigt i livet lägger en grund för god självkänsla, så blir inte fallet så hårt när man misslyckas framåt i livet. Har man bra självkänsla så kommer självförtroendet vanligtvis per automatik.

 

Inom TP förskolor är det relationella synsättet oerhört centralt och vi säkerställer att alla våra pedagoger utbildas och håller kompetensen vid liv fortlöpande.

Relationskompetens är förmågan och viljan till ett dialog-baserat förhållningssätt genom att möta alla med respekt och se varje människa, stor som liten, som unik. Genom nyfiken närvaro och intresse för varje barn/människa möts vi på det sätt som varje individ mår bäst av.

Syftet med förhållningssättet inom våra förskolor är att stärka barnens självkänsla utifrån känslan av att de är värdefulla precis som de är. Utifrån en stark självkänsla kommer även självförtroendet, dvs en tro på oss själva att vi kan. Relationskompetens är inte är en metod.

För oss vuxna inom förskolan handlar det om att se, bekräfta och erkänna barnen som de är.

 

Mat

Det livslånga lärandet får energi och näring genom måltiden.

Lust, glädje och social samvaro ska prägla den pedagogiska måltiden på TP:s förskolor.

 

På våra förskolor serverar vi näringsriktig kost med utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer om ”Bra mat i förskolan”. FN:s barnkonvention fastslår att; ”barn har rätt att få näringsriktiga livsmedel i tillräcklig omfattning och rent dricksvatten, och undervisning i näringslära”.

 

Måltider på våra förskolor ska ge matglädje och möjlighet till social samvaro i en lugn och trevlig miljö.  Personalen äter så kallade pedagogiska måltider och är förebilder för hur man äter hälsosamt och varierat enligt tallriksmodellen. Pedagogerna har ansvar för att skapa goda kostvanor och inspirera barn till att äta och smaka det som serveras. Måltiderna på förskolan fyller en viktig pedagogisk funktion och ger många möjligheter till lärande inom t.ex. matematik, språk, motorik, inflytande, hänsynstagande, traditioner och matkultur från Sverige och andra länder.

 

Gården

Utomhus erbjuds en stimulerande och pedagogisk gårdsmiljö – med gott om utrymme för fysiska aktiviteter och fritt lekande. Förskolans läge, i direkt anslutning till ett stort naturområde, ger fantastiska möjligheter till upptäckande, utforskande och lärande.

Förskolan byggs med högt ställda krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, med barnen och deras utveckling i fokus. Samtliga materialval är miljövänliga och hållbara över tid, med en arkitektur som är anpassad efter platsen och dess omgivningar.

 

Organisation

TP Förskolor leds av VD tillsammans med ledningsgruppen bestående av vice VD samt tre skolchefer. Skolcheferna ansvarar var och en för ett område bestående av ett antal förskolor och dess rektorer. Alla i ledande befattning är utbildade pedagoger. I organisationen finns även en Utvecklingsstrateg samt en specialpedagog.

 

Kontakt

Rektor: Maria Petersson
Adress: Bergalyckevägen 1