Sehlstedtsgatans Förskola

Sehlstedtsgatans Förskola

 

Sehlstedtsgatans Förskola ligger på Östermalm i nära anslutning till Gärdet med fantastiska grönområden, lekparker och kultur.

 

Förskolan har 4 avdelningar där barnen är indelade i tre 1-3 års grupper och en 4-5 års grupp. Miljön är utformad så att den ska utmana och inspirera barnen utifrån mognad och utveckling.

 

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat med ett projektinriktat arbetssätt där barnen får möjligheter att utforska, upptäcka och förvånas. På förskolan har vi en egen ateljérista anställd som arbetar i vår ateljé med barnen.  Materialet som vi erbjuder ska främja och utmana barnens kreativitet i skapandeverksamhet, lek, bild, rörelse, sång, musik, drama.

 

Materialet i bygg- och konstruktionslek ska stimulera barnen till nya idéer som utmanar deras tänkande, problemlösning och kreativa förmåga.

 

Dokumentationen fungerar som ett verktyg för reflektion och planering för att följa upp och fördjupa bilden av verksamheter. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan använder vi oss av Tyra appen, som är ett digitalt verktyg för förskolan. Tyra appen används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

 

Genom dialog och samtal får barnen ge uttryck för sina uppfattningar och känslor, kunskaps- och identitetsutveckling och samtidigt tillägna sig nya ord och begrepp.

 

Barnen ska tillsammans med andra få möjlighet att förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt och logiskt tänkande. Utifrån läroplanens mål och riktlinjer ska det finnas ett varierat material tillgängligt.  Uppgifter av olika svårighetsgrad presenteras på ett sätt som främjar barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera, dra slutsatser och komma fram till olika lösningar.

 

För att få förståelse för natur och naturvetenskapligt tänkande används den omgivande naturen och närområdet för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö utifrån barnens intressen och erfarenheter samt utifrån läroplanens mål och riktlinjer.

 

På Sehlstedtsgatan har vi vår egen kock. Barnen äter i en matsal. Vi serverar näringsriktig kost med utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer om ”Bra mat i förskolan”. Vi stävar att så mycket som möjligt av de vi serverar är kravmärkt och närodlat.

 

Kontakt

Rektor: Ulrika Frisk
Tfn: 070 – 554 38 78
Skolchef: Anita Hanson Lindbergh

Adress: Sehlstedtsgatan 7, 115 28 Sthlm
Fartyget: 073 – 5181774
Skeppet: 073 – 5181773
Skutan: 073 – 5181772
Ekan: 073 – 5181771
Jollen: 073 – 5181770
kök: 073 – 5181776

 

Ansökan om plats:

Förskolans platser fördelas enligt följande urvalsgrunder:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att  inte få plats inom garantitiden.
  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  4. Barn med längst kötid som önskar  plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering det vill säga äldre barn går före yngre.

 

För info och köhantering gå in på följande länk:
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola/