Näsbylunds förskola

Näsbylundens förskola

Näsbylundens Förskola

Näsbylunden ligger centralt i Näsbypark, nära Näsbyparks centrum med stor gård och vackra närmiljöer.
Förskolan består av fyra avdelningar: Fjärilen, Trollsländan, Nyckelpigan och Humlan. Humlan består av en femårsgrupp för att förbereda barnen för förskoleklassen.

Fjärilen, Trollsländan och Nyckelpigan har åldersblandade grupper mellan ett och fyra år. Avdelningarna arbetar i mindre grupper för att barnet ska kunna utmanas utifrån sitt behov och sina förutsättningar.

 

Pedagogik

Vi erbjuder tydliga lärmiljöer som är baserade på läroplanen och är likvärdiga över hela huset. Vi ser lärmiljöerna som en tredje pedagog och iscensätter aktiviteter dagligen som utmanar barnen i förmågor så som naturvetenskap, matematik, språk, bygg och konstruktion och skapande (musik, dans, drama och bild).

Leken är central hos oss i allt det vi gör för att barnets lärande ska bli så meningsfull och lustfylld som möjligt. Lekens egenvärde är något vi värdesätter genom att vi pedagoger är närvarande i leken med barnet.

Förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation genom det digitala verktyget Pluttra som även är en kommunikationskanal till barnets vårdnadshavare. Genom Pluttra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans verksamhet och kan samtala med barnet hemma om det som har hänt på förskolan.

 

Samarbete med vårdnadshavare

Samarbetet mellan förskola och hem är betydelsefullt för att barnet ska känna sig tryggt på förskolan. Vi erbjuder olika forum där vårdnadshavare kan vara delaktiga till exempel möte för vårdnadshavare, drop-in där vi visar barnens verksamhet, Lucia, sommarfest och samrådsmöte för vårdnadshavare.

 

Förskolans utvecklingsmål

Förskolan har olika utvecklingsmål för att utveckla och förbättra förskolan. Just nu arbetar Näsbylunden med att utveckla utemiljön genom att erbjuda stationer utomhus. Stationerna kan bland annat bestå av skapande, matematik, språk, samt bygg och konstruktion. Detta skapar ett lugn på gården samtidigt som barnen utmanas vid utevistelse på gården.

 

Gränsöverskridande avdelningar

Avdelningarna sinsemellan har gott samarbete och arbetar utifrån olika projekt tillsammans under gemensamma veckor. Vi har till exempel arbetat med likabehandlingsplanen, matematik och experiment tillsammans. På detta sätt skapar vi ett kollegialt lärande där pedagogernas olika kunskaper sprids över hela huset.

 

Praktisk information

På morgonen tar vi emot barnen utomhus och på eftermiddagen går vi ut efter mellanmålet så att barnen hämtas utomhus.
De barn som sover efter maten gör det ute på gården i vagn. De som vill och behöver erbjuds inomhusvila även om vi rekommenderar utomhus då smittorisken för sjukdomar och förkylningar minskar avsevärt.

Hållbar förskola

Vi är anslutna till Gröna Linjen, vilket innebär att vi sorterar vårt matavfall som hämtas för bearbetning till biogas.

Vi har som mål att bli en kemikaliefri förskola och allt som köps in ska därför kontrolleras utifrån kemikalieinnehåll.

Vår mat levereras från en ekologisk cateringfirma och vi strävar efter att vara en sockerfri förskola.

Vi har även erövrat Grön Flagg i några år och kommer i år att fokusera på jämställdhetsuppdraget tillsammans med barnen.

 

Pedagogernas förhållningssätt

Relationskompetens arbetar vi aktivt med genom att vi hela tiden utvecklar vårt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och pedagoger. Samtliga pedagoger på Näsbylunden har gått en kurs i relationskompetens vilken handlar om att skapa grundvärderingar i förhållningssätt inom TP förskolor. Dessa värdeord diskuteras tillsammans arbetslagvis och i hela huset på arbetsplatsträffar och under pedagogernas reflektionstillfällen.

Barns inflytande

Arbetet med barns inflytande och delaktighet sker på olika sätt, bland annat genom vår miljö där barnen ska få möjlighet att bli kompetenta och självständiga.

Framförallt handlar det om pedagogernas förhållningssätt, att vi är nyfikna och öppna i mötet med barnet.

På förskolan finns ett barn- och miljöråd med barn och pedagoger som träffas kontinuerligt och diskuterar aktuella frågor som berör förskolan.

 

Rektor: Linda Byskén
Arbetsplatsledare: Anne Wehlén
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider 07.00-17.30

Adress: Vedettvägen 20 B, 183 52 Täby

Tel: 08-732 64 50